Jazyk: CZ, EN

ERVOeco: Katalytická depolymerizace vs. Pyrolýza – Dvojí tvář jedné technologie

22.11.2023

Když přijde řeč na ochranu životního prostředí, stává se jedním z klíčových témat zpracování odpadu. Každý rok se na skládkách po celém světě hromadí jeho obrovské množství, což má nepříznivý dopad na naši planetu. Proto se hledají inovativní technologie, které by mohly pomoci tento problém efektivně řešit a zároveň využít materiálového či energetického potenciálu všech těch již použitých výrobků, obalů apod. Mezi tyto technologické postupy patří mnohdy zmiňovaná pyrolýza i katalytická depolymerizace, pod kterou je často označovaná i technologie ERVOeco. V textu níže si poodhalíme, jakým způsobem jsou si tyto pojmy příbuzné, v čem se odlišují a v čem se například doplňují.

Pyrolýza:

Pyrolýza je zjednodušeně řečeno termický proces, při němž se organický materiál zahřeje na relativně vyšší teploty v nepřítomnosti kyslíku, přičemž konkrétní rozmezí teplot závisí převážně na druhu materiálu, který tomuto procesu zpracování podléhá. Nejčastěji se pak aplikuje pouze na jednodruhové materiály, u kterých je efektivita tohoto procesu nejvyšší. Během pyrolýzy dochází k rozkladu organických látek na plyny, kapaliny a pevné produkty.

Katalytická depolymerizace:

Katalytická depolymerizace je proces, při němž se organické polymery rozkládají na jednodušší sloučeniny za použití termických reakcí a také chemického činění tzv. katalyzátorů. Hlavní výhodou této metody je, že umožňuje rozklad plastů a dalšího organického materiálu při relativně nižších teplotách, což má za následek snížení energetické náročnosti. Tím se může stát ekologičtější alternativou pro zpracování odpadů a snižování jejich vlivu na životní prostředí.

Společná základna:

Ačkoli se mohou zdát jako různé procesy, pyrolýza a katalytická depolymerizace mají mnoho společných rysů. Oba procesy využívají termické zpracování, transformují organický odpad na užitečné produkty a přispívají tak k ochraně životního prostředí, přičemž mají potenciál výrazně přispívat ke snižování emisí, produkci skleníkových plynů a jiných škodlivých látek. Jedním z klíčových aspektů, který spojuje obě tyto technologie, je inovativní technologický pokrok v oblasti nakládání s druhotnými surovinami. V některých ohledech a řadou přístupů k problematice je katalytická depolymerizace díky výše uvedenému často začlenitelná do obecnějšího konceptu pyrolýzy.

ERVOeco:

V rámci těchto dvou inovativních technologií a na jejich pomezí lze zařadit i technologii ERVOeco, které lze označovat jak za katalytickou depolymerizací, a to převážně kvůli používání přídavných katalyzátorů a reagentů, ale také při určité specifikaci za pyrolýzu, jelikož u některých druhů odpadů používá vyšší teploty, než je u klasické katalýzy obvyklé. V neposlední řadě je nutné uvést, že v souvislostech s pojmem katalytická depolymerizace uvažoval dříve náš technologický tým při vývoji technologie na zpracování netříděného a kompozitního odpadu, vůči kterému jsou tradiční postupy pyrolýzy neefektivní. Obecné trendy ve zpracování odpadu však směřují spíše k intenzivnímu třídění různých složek odpadu a jejich následnému jednotlivému zpracování, což vede k lepším výsledkům celého procesu, kvalitnějším výstupům, a  tedy i daleko širším možnostem aplikace v rámci cirkulární ekonomiky. Podobnou cestou se pak v posledních letech vydal i vývoj ERVOeco, který gradoval v letošním roce představením nové řady technologií zaměřených na jednodruhové materiály jako jsou plasty, pneumatiky či vodárenské kaly.

Tato multifunkční technologie zkrátka umožňuje efektivní zpracování odpadu za použití variabilních přístupů, což může vést i k jejímu nestálému označování a pojmenování. Ačkoli zákon může rozlišovat mezi těmito termíny, ERVOeco spojuje nejlepší z obou světů, což vede k výrazným přínosům pro životní prostředí a udržitelnost.

Přechod od užívání označení „katalytická depolymerizace“ k „pyrolýza“ může být krokem směrem k větší obecné znalosti a uznání této technologie. Ať už ji nazýváme jakkoliv, její potenciál pro snižování odpadu, výrobu energie a surovin je nesporný. ERVOeco nám připomíná, že v boji proti problémům spojeným s odpadem je klíčové kombinovat technologie, inovaci a udržitelnost pro budoucnost naší planety.

Zajímají vás novinky o znečištění planety, ekologii nebo recyklaci?