Jazyk: CZ, SK, EN

Často kladené dotazy

Technologie

Investice a dluhopisy

Investor je vo vzťahu k dlhopisom bežný sporiteľ, ktorý sa rozhodne zainvestovať do niektorého z dlhopisov.

Dlhopis je cenný papier, zaväzujúci emitenta vyplatiť jeho majiteľovi určený peňažný obnos, ktorý je uvedený v Doklade /dlhopise/, vrátane príslušného úroku, a to v uvedenom termíne. Na rozdiel od akcie, zaisťuje tento druh cenného papiera vopred stanovený finančný výnos.

Pre kohokoľvek, kto je starší ako 18 rokov a počíta s minimálnou investíciou aspoň  400 EUR.

Zároveň je však potrebné počítať s určitými rizikami, ktoré sú spojené s investovaním do dlhopisov. Pre skúseného investora je vždy dôležitá diverzifikácia portfólia.

Diverzifikácia portfólia znamená rozloženie investície do niekoľkých druhov jednotlivých investičných nástrojov v rôznych spoločnostiach. Tým minimalizujete riziko pri zachovaní rozumného potenciálu výnosu. Diverzifikácia sa realizuje v rámci týchto investičných tried aktív: akcie, dlhopisy, reality, komodity/investičné zlato alebo striebro, ropa ,atď./,meny a fyzické aktíva. Diverzifikáciou sa znižuje investičné riziko a jednotlivé aktíva by mali byť medzi sebou negatívne korelované. V prípade poklesu tržnej hodnoty jednej triedy aktív v portfóliu, by mala iná časť portfólia narásť, aby vykompenzovala prípadné straty.

Diverzifikáciu vykonávame geograficky, sektorovo i menovo. Nadmerná diverzifikácia znižuje nielen riziká jednotlivých dlhopisov, ale aj ich výnosy.

Skúsenejší investori môžu prípadne zaradiť do portfólia alternatívne investície/mince, víno,veterány, starožitnosti, umelecké predmety/. Skúsený investor by mal držať nielen jednu, ale niekoľko druhov investícií.

S kúpou dlhopisov nie sú spojené žiadne poplatky.

Finančný vankúš je základom každej investičnej stratégie. Musíte mať dostatočnú rezervu, ktorú využijete v prípade straty zamestnania alebo nepredvídanej udalosti. Neriskujte všetko. Mali by ste mať ušetrené minimálne na štvrťročné výdavky alebo na výdavky celej rodiny.

1) Vyplňte formulár na našich webových stránkach ZDE

2) Mailom Vám zašleme objednávku dlhopisov.

3) Záujemcovia o dlhopisy vyplnia svoje údaje v záväznej objednávke (úpis) a celkovú čiastku požadovanej investície (počet dlhopisov).

4) Záujemca podpíše objednávku a pošle ju naskenovanú na mail dlhopisy@ervoeco.com alebo obchodníkovi.

5) Odoslanú objednávku potvrdíme a podpíšeme na centrále našej spoločnosti a pošleme späť na mail, uvedený na objednávke (v zmluve, na úpise).

6) Záujemca odošle celú sumu investície na náš bankový účet.

7) Po prijatí sumy na náš bankový účet Vám vystavíme dlhopisy v rovnakej hodnote.

8) Maximálne do 3 týždňov od zaplatenia Vám pošleme dlhopisy poštou na adresu, ktorú ste uviedli na objednávke spoločne s dokumentom” Odovzdávací protokol”, ktorý bude potrebné podpísať a poslať maximálne do 14 dní na mail dlhopisy@ervoeco.com alebo poslať prostredníctvom poštového doručovateľa.

Áno, tak ako každá investícia, aj investícia do dlhopisov je spojená s rizikami. Vo vzťahu k dlhopisu je pre investora najväčším rizikom to, že  emitent nesplní svoje záväzky. Investície do dlhopisov sú všeobecne vnímané ako menej rizikové. V porovnaní s inými formami investícií/napríklad s akciami/ sú skutočne menej rizikové. Aj napriek tomu väčšina z nich nie je celkom bezriziková. V nasledujúcom texte si predstavíme niekoľko druhov  rizík, ktoré sú spojené s investíciami do dlhopisov /korporátnych alebo štátnych.

Úrokové riziko
Prvým rizikom, ktoré vyplýva z investície do dlhopisov, je úrokové riziko. Úrokové riziko vychádza zo zmeny úrokovej miery, ktorá výrazným spôsobom ovplyvňuje cenu dlhopisov. Pokiaľ si teda kúpite dlhopis a úrokové sadzby narastú, pravdepodobne budete chcieť tento dlhopis predať a kúpiť si nový s vyššou úrokovou mierou. Problém je, že samozrejme nebudete jediný investor, ktorého toto napadne.  Investori sa teda začnú zbavovať svojich starých dlhopisov a ich cena začne klesať. Váš dlhopis teda môže vplyvom rastúcich úrokových sadzieb stratiť časť svojej hodnoty. Naopak, v prípade, že úrokové sadzby budú klesať, môže dôjsť k zvýšeniu hodnoty Vášho dlhopisu. Investori budú mať väčší záujem o dlhopisy s vyššou úrokovou sadzbou, než majú novo emitované dlhopisy.

Inflácia
Ďalším rizikom, spojeným s investíciou do dlhopisov, je riziko inflácie. Pochopiť význam rizika inflácie nie je vôbec zložité. Jednoducho spočíva vtom, že životné náklady porastú rýchlejšie, než miera výnosov, plynúcich z dlhopisov. Je však potrebné dodať, že v tomto prípade je investícia do dlhopisov stále lepším variantom, než žiadna investícia. Jednoducho povedané, výnos z investície Vám aspoň čiastočne pokryje rastúce životné náklady.

Kreditné riziko
Pravdepodobne najvýznamnejším rizikom, ktoré sa viaže k investícii do dlhopisov, je kreditné riziko. Kreditné riziko vychádza zo skutočnosti, že nákup dlhopisov je v podstate poskytnutím pôžičky investorovi. A rovnako, ako akákoľvek iná forma pôžičky je aj táto spojená s rizikom, že dlžník /v tomto prípade emitent/, nebude schopný dodržať svoje záväzky. Vtedy je vždy dobré zistiť, ako si daná spoločnosť, ktorej dlhopisy nakupujeme, momentálne vedie a pokúsiť sa zistiť, ako svoje záväzky dokázala splácať v minulosti. Pokiaľ chceme kreditné riziko eliminovať, môžeme nakupovať prípadne aj štátne dlhopisy. Tie sú v prípade vyspelých krajín z kreditného hľadiska bezrizikové.

Ratingové riziko
S kreditným rizikom súvisí tiež ratingové riziko. Ratingové riziko spočíva v zhoršení ratingu danej spoločnosti či štátu. Rating jednotlivým subjektom prideľujú ratingové agentúry. Pokiaľ investor nakúpi dlhopisy spoločnosti a následne dôjde ku zhoršeniu jej ratingu, ovplyvní to možnosti spoločnosti získať úver od úverovej inštitúcie. To môže viesť k neschopnosti spoločnosti splatiť svoje záväzky.

Investícia do dlhopisov je jednou z najmenej rizikových investícií, je treba mať však na pamäti, že nie je celkom bezriziková.

Investorom vyplácame výnosy spoločne, a to vždy na bežné účty, ktoré uviedli v Objednávke/zmluve/ dlhopisu. Výplata výnosov prebieha plne automaticky, nie je potrebné nikam volať, ani posielať avízo o výplate.

Rozhodnutie je vždy na investorovi, ktorý by mal brať do úvahy zloženie svojho existujúceho portfólia a mal by sám vyhodnotiť, koľko percent z jeho portfólia budú tvoriť dlhopisy. Všeobecne platí, že investičné portfólio by malo byť v maximálnej miere diverzifikované a vždy by mal investor tvoriť dostatočné rezervy. Minimálna čiastka pre investície do dlhopisov je 400 EUR, jej strop nie je obmedzený. Odporúčame však výšku investície prediskutovať s Vaším finančným poradcom, expertom alebo si nechajte poradiť od skúsenejších.

Emisné podmienky vymedzujú práva a povinnosti emitenta a vlastníka dlhopisu, ako aj podrobnejšie informácie o emisii dlhopisov. Limitované emisné podmienky k limitovaným dlhopisom nájdete tu.

Dlhopis je vo svojej podstate cenným papierom a má listinnú podobu. Po tom, ako si investor nejaký dlhopis kúpi, emitent danej spoločnosti mu obratom pošle fyzicky vytlačený dlhopis doporučenou poštou na jeho adresu.

Dlhopis je cenný papier, vyjadrujúci vzťah emitenta/ten, kto dlhopis vydal/ s veriteľom/ten, kto dlhopis kúpil-investor/. Obvykle je tento vzťah definovaný na 3, 5, alebo 10 rokov. Dlhopis je vlastne obyčajná pôžička, v ktorej je definovaná čiastka, dĺžka i odmena pre veriteľa.

Akcia je tiež cenný papier. S vlastníctvom tohto cenného papiera sa obvykle spájajú aj práva na  dividendu/Zisk spoločnosti/, hlasovacie právo /účasť na riadení spoločnosti/ a podiel na likvidačnom zostatku firmy. Investíciou do akcií sa stávate súčasťou firmy. Vaším zámerom je prosperita spoločnosti a to ideálne na neobmedzenú dobu. Váš zisk je teoreticky neobmedzený.

4.7.2022
Byl tuhý leden a v Česku řádilo onemocnění Covid-19. Psal se rok 2021, kdy se nemohly konat takřka žádné společenské akce. Proto soutěž Český Goodwill, která oceňuje úspěšné české firmy a projekty, uspořádala velmi netradiční setkání splňující tehdy platící pravidla. Slavnostní předávání cen tak proběhlo v autokině na pražském Strahově a pro LOGeco bylo obzvláště úspěšné, protože jsme získali první místo v kategorii Inovace. Za naši společnost LOGeco převzal ocenění generální ředitel a majitel skupiny LOGeco Miroslav Šilhan.

Od té doby jsme hrdou součástí prestižní skupiny KPCG (Klub Partner Český Goodwill). V rámci KPCG probíhá intenzivní podpora, networking i setkání mezi jeho členy. A právě ti vyrazili ve středu 8. června na exkurzi do oceněných firem na Kladně, aby naživo poznali příběh mezinárodně úspěšných českých značek a zjistili, jak se vyrábí například přírodní kosmetika, medicínské vybavení nebo kloubní náhrady. Poslední zastávkou v ten den, před závěrečnou grill party, byla návštěva skupiny podnikatelů oceněných Českým Goodwillem u nás ve skupině LOGeco. Konkrétně v naší hale, kde stojí oceněná unikátní technologie na zpracování odpadu ERVOeco.

V naší kladenské hale také proběhla prezentace celé skupiny LOGeco a následovalo detailní představení jednotky ERVOeco. Všichni účastníci byli velmi překvapeni a ohromeni, jak ERVOeco zpracovává odpad a mění jej na další suroviny využitelné například v petrochemickém průmyslu. „Celé setkání proběhlo ve velmi odlehčeném duchu a kromě cenných zkušeností a kontaktů, jsem si z něj odnesl i zábavné vzpomínky. KPCG je kolektiv skvělých milých lidí,“ dodává majitel LOGeco Miroslav Šilhan.

Investice do tokenů a kryptoměn

Kryptoměny jsou elektronicky tvořené digitální měny neboli elektronické peníze. Jedná se o novodobé platidlo, které vzniklo za účelem zvýšení transparentnosti finančního systému a zlepšení bezpečnosti a rychlosti převodů hodnoty. Tyto digitální peníze mají reálnou hodnotu danou nabídkou a poptávkou jejich uživatelů.

Důvodů ke vzniku kryptoměn je více a každý má svůj význam. Pokud se však budeme bavit o prvotní příčině jejich vzniku, mohou za to klasické peníze, které donutily lidi přemýšlet nad lepší a bezpečnější formou plateb. Jistě to sami znáte z běžného života: když posíláte peníze do zahraničí, je to drahé a pomalé. Mnohdy i převod mezi bankami v České republice trvá několik dní. To se vám s kryptoměnami stát nemůže.

Dalším často uváděným důvodem bývá transparentnost a bezpečí. U klasického převodu přes bankovní účet nevíte, co se s penězi v daný okamžik děje, a zároveň někomu poskytujete celou řadu osobních informací.

V případě kryptoměn podobné problémy neexistují. Převody jsou velmi rychlé, a to i u plateb z jednoho konce světa na druhý. Náklady na převod jsou minimální nebo žádné, transparentnost systému maximální a údaje o vás v zásadě nulové. Pokud chcete obejít byrokracii nebo se jen chcete cítit bezpečněji v dnešním světě, můžete využít kryptoměnu.

Kryptoměny se dají koupit buď na online směnárnách, nebo ve speciálních automatech, které jsou dnes rozšířené už po celém světě. Například automaty na bitcoiny, což je nejznámější kryptoměna, najdete v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a další budou určitě přibývat.

Kryptoměn existuje velké množství, rozdíly v jejich funkčnosti jsou však nepatrné. Obvykle se jedná o matematicky a softwarově velice propracovaný systém, který do svého chodu zapojuje samotné uživatele kryptoměn. S kryptoměnami lze provádět transakce, tedy přesouvat je z jednoho počítače, telefonu či peněženky do druhého, a to nehledě na to, ve které části světa se nacházejí. Pomocí kryptoměn tedy lze s prakticky nulovými poplatky platit komukoli za cokoli, aniž by o tom někdo jiný věděl nebo to mohl zastavit.

Ale jak fungují kryptoměny? Pokud opět využijeme příklad nejrozšířenějšího Bitcoinu, tak ten stojí na tzv. těžařích (miners).

Těžba kryptoměn (bitcoinu) zjednodušeně funguje tak, že uživatelům na jejich počítači běží program, který sleduje síť Bitcoinu. Pokud se objeví nějaká nová transakce, tedy někdo chce někomu nějaké bitcoiny poslat, těžaři na to jsou upozorněni. Zkontrolují, zda je vše OK a eventuálně transakci potvrdí, a ta se dostane do blockchainu (=zašifrovaná účetní kniha, která obsahuje všechny transakce na světě). Aby byli uživatelé motivováni transakce takto potvrzovat, jsou za to odměňováni samotným bitcoinem, tedy jejich určitým počtem.

Dříve to bývali samotní uživatelé, kteří poskytovali svůj hardware (počítač) k ověření plateb a za každou ověřenou platbu dostali malý obnos bitcoinů. Dnes to jsou velká výpočetní centra, protože nároky na výkon rostou a běžnému uživateli by výtěžek z těžby sotva pokryl náklady na elektřinu.

V posledních letech zažívají kryptoměny obrovský mediální boom, což přispívá k dlouhodobému nárůstu jejich hodnoty a obecně k jejich obrovskému rozšíření. Mnoho lidí za kryptoměnami vidí způsob, jak si vydělat peníze a používají je pouze pro spekulaci. Pak je tu ale druhá skupina lidí (firmy, korporace, jedinci), která za kryptoměnami vidí něco víc a investuje spíše do technologie jako takové. Kryptoměny je samozřejmě možné využívat i k placení. Není už pozdě do kryptoměn investovat? Více v tomto článku

Řada lidí nechápe, že něco jako kryptoměny vůbec může existovat a že jsou dokonce lidé, kteří jsou ochotni do kryptoměn vložit své těžce vydělané peníze. Ale je to tak! Podle průzkumu již téměř 10 % Evropanů někdy nějakou kryptoměnu vlastnilo. Ale co to znamená?

Kryptoměny existují díky matematicky a softwarově velice propracovaným systémům. Konkrétně se jedná o asymetrickou kryptografii, peer-to-peer sítě a decentralizaci. Tyto prvky pak souhrnně nazýváme blockchain – ten naprostou většinu kryptoměn „pohání“. Zajímá vás více? Navštivte náš článek: Co je to blockchain a jak funguje?

Ve skutečnosti se tedy nejedná pouze o „nějaká čísla na internetu“, ale o vysoce zabezpečený a propracovaný systém, kterým bude v budoucnu teoreticky možné nahradit veškeré banky. Kryptoměny nelze zničit, existují neustále, a to právě zapsané v již zmíněném blockchainu, odkud je nelze vymazat.

Celý princip je jednoduchý. Hodnota samotných kryptoměn (například kurz bitcoinu) se vytváří stejně jako hodnota zlata, akcií, nebo jakéhokoli jiného produktu. Důležitá je tedy nabídka a poptávka. To, kolik jsou lidé za danou kryptoměnu ochotni zaplatit, tvoří její cenu. Popularita, potenciální využití do budoucna nejen jako platidla, akceptace kryptoměn – to vše a ještě více má na vývoj ceny kryptoměn vliv.

Jak jsme psali na této stránce výše, způsobů existuje víc než dost a v posledních několika letech se opravdu zjednodušily. Nemusíte se ničeho bát, žádná překážka tam není a kryptoměny si může koupit snad každý.

Prvním způsobem, jak kryptoměny získat, je koupit si je v některém z krypto-automatů, které jsou po celé České Republice a celém světě.

Dalším způsobem je nákup kryptoměn online – prostřednictvím burz či směnáren. Výhoda tohoto způsobu je především v rychlosti a mnohem větším výběru kryptoměn než v automatech. Podobně lze kromě směnárny využít i služby dalších jednotlivců s opačným záměrem než vy: někdo, kdo kryptoměny má a chce je prodat.

Další možností je pak těžba kryptoměn, která už ale v dnešní době vyjde hodně draho a celkově se už pro jednotlivce bez milionových investic nevyplatí.

Za nás je nejlepším způsobem nákupu kryptoměn jednoznačně nákup v online směnárnách, jako jsou např. SimpleCoin či CoinBase.

To samozřejmě nikdo neví. Zmizet ale kryptoměny už z principu jednoduše nemohou. To pouze v případě, že by jim už doslova nikdo (ani jedna osoba) nevěřil. Dokud totiž bude spuštěný alespoň jeden počítač s kopií blockchainu, kryptoměny budou fungovat. Nyní jsou takových počítačů po celém světě desítky tisíc.

My si myslíme, že kryptoměny tu i za 10 let budou. Také si myslíme, že kryptoměny se budou stávat čím dál větší součástí běžného života. Možná to nebude právě bitcoin, ale nějaké jiné kryptoměny tu určitě zůstanou.

Spousta coinů (kryptoměn) v budoucnosti pravděpodobně zanikne a zbude jich jen hrstka. Vždyť jich už teď existují tisíce! Jednoduše na trhu není prostor pro tolik kryptoměn. Proto si pečlivě vybírejte, do kterých kryptoměn hodláte investovat svoje peníze – volba neznámého coinu by se vám mohla pěkně prodražit.

Pro odpověď na otázku, zda nejsou kryptoměny jen bublinou, se například stačí podívat na analýzu ceny bitcoinu v průběhu posledních několika let. Vždy, když se nějací lidé rozhodli tvrdit, že kryptoměny jsou jen bublinou, která brzy splaskne, a že je hloupost do kryptoměn investovat, tak se ta jejich „bublina“ znovu zvedla. Dlouhodobě cena a adaptace kryptoměn stále roste. Teď je jen na začátku.

V České republice jsou všechny kryptoměny legální a nemusíte se bát, že byste z toho měli nějaké trable.

Z pohledu státních orgánů jsou kryptoměny považovány za nehmotný movitý majetek. Česká národní banka je totiž coby peněžní prostředky neuznává. Nákup a prodej kryptoměn tedy nepovažuje za platební službu. Kryptoměny nejsou z pohledu ČNB virtuálními penězi, cizí měnou a ani je nelze považovat za obdobu cenného papíru.

Státní orgány v České republice nahlíží na kryptoměny jako na nehmotný movitý majetek, a tak se tedy příjem z obchodování kryptoměn daní podle §10 ostatní příjmy zákona o dani z příjmu, přičemž pro fyzické osoby platí 15% daň.

Výpočet je však trochu složitý, a to hlavně v případě, že kryptoměny nakupujete a prodáváte pravidelně, nebo dokonce peníze „přelíváte“ mezi jednotlivými kryptoměnami tam a zpět.

Pokud se rozhodnete si nějaké kryptoměny koupit, měli byste také vědět, jak je bezpečně skladovat. Nebylo by to poprvé ani naposledy, co by byl někdo kvůli své vlastní nepozornosti o svoje kryptoměny okraden.

Bezpečné uchování vašich virtuálních mincí není vždy samozřejmé a měli byste s nimi nakládat obezřetně a zodpovědně. Pokud plánujete nakoupit nějaký větší objem kryptoměn, určitě doporučujeme zajistit si vysoce zabezpečenou hardware peněženku (např. Trezor, Ledger nebo Metamask).

Jestli se ale chystáte nakoupit jen tak na zkoušku za několik set nebo několik tisíc korun, klidně si kryptoměny můžete nechat na burze/směnárně, nebo využít nějakou mobilní či desktopovou peněženku.

Ethereum je, stejně jako bitcoin, síť resp. kryptoměna založená na decentralizované databázi, která uchovává a chrání neustále se zvyšující počet záznamů. V informatice je tento speciální druh databáze označován anglickým slovem blockchain. Zároveň se však jedná o decentralizovaný virtuální stroj pro běh takzvaných „smart contracts“ („chytrých kontraktů“).

O vznik etherea se postaral rusko-kanadský programátor a vývojář kryptoměn Vitalik Buterin, který se mimo jiné podílel i na vývoji bitcoinu. Spíše než o vytvoření nové kryptoměny šlo ale vývojářům o to, aby vznikla sdílená výpočetní platforma umožňující využít blockchain k provozu decentralizovaných aplikací.

Celý vývoj byl financován formou crowdfundingu a vybralo se necelých 450 miliónů korun. Síť Etherea byla následně spuštěna 30. července 2015, zhruba po dvou letech od popsání celého konceptu. Ethereum spadá svým charakterem do kategorie kryptoměn další generace, které bývají často označovány jako Bitcoin 2.0.

Jak už bylo řečeno, Bitcoin i Ethereum jsou sítě založené na veřejné a decentralizované blockchain databázi. Ačkoliv mezi těmito sítěmi existují významné technické rozdíly, nejpodstatnější je fakt, že se Bitcoin a Ethereum naprosto liší svým účelem a schopností. Zatímco Bitcoin blockchain se používá ke sledování transakcí s virtuální měnou bitcoin, Ethereum blockchain se zaměřuje na spouštění zdrojového kódu jakékoliv decentralizované aplikace (chytré kontrakty).

Dalším z rozdílů je průměrný čas k vytěžení jednoho bloku – v bitcoin databázi je to zhruba 10 minut, kdežto u etherea se jedná pouze o 12 sekund. Z toho důvodu je potvrzování transakcí rychlejší, a ether tak nemusí řešit stejné problémy se škálováním, jež už dlouhou dobu provází právě bitcoin.

Kryptoměnový token je digitální aktivum, které může být použito uvnitř některého projektu. Hlavním rozdílem oproti kryptoměnám spočívá v tom, že tokeny potřebují cizí blockchain, přes který budou fungovat. Smysl tokenů je obvykle jiný než u měn (coinů), ačkoli mohou být rovněž použité pro platby.

Ethereum je nejčastější platformou, která vytváří tokeny, především díky své funkci „smart contracts“ (chytré smlouvy). Tyto tokeny nesou obvykle označení ERC-20 tokeny. Mezi další platformy, které produkují své vlastní tokeny patří například čínské NEO nebo Waves.

ERC-20 je ve zkratce standard, který definuje určitá pravidla. Ta existují, aby jednotlivé tokeny v síti Ethereum dokázaly co nejlépe fungovat. Jedná se obecně o šest pravidel, které obecně definují chování měny tak aby byly všechny tokeny kompatibilní a daly se používat v peněžence, které podporují tento standard.

V současné době je na světe tisíce kryptoměn. Je však nutno poznamenat, že jsou do tohoto čísla započítávány jak coiny, tak i tokeny.

Jednoduše řečeno, oproti coinům jako bitcoin nemají tokeny vlastní blockchain. Nemají vlastní síť, využívají již zaběhlé sítě, jako například Ethereum.

 1. Nejprve vyplňte formuláře ZDE.
 2. Na Váš email Vám přijde rekapitulace objednávky a platební instrukce. Pokud jste vybrali možnost platby ve FIAT měně, tedy v běžné měně (CZK, EUR, USD) v emailu budou uvedeny platební instrukce kam poslat peníze a pod jakým variabilním symbolem. Pokud jste se rozhodli nakoupit tokeny prostřednictvím kryptoměny, na Váš email přijdou instrukce kam poslat krypto. V aktuální době příjímáme Ethereum.
 3. Jakmile obdržíme Vaší platbu, do 24 hodin Vám odešleme náš ECOLOG (LOG) token na adresu Vaší Ethereové peněženky, kterou jste uvedli v objednávkovém formuláři.

Cena jednoho tokenu je jeden americký dolar (1 USD) a minimální množství tokenů v jedné objednávce je 100, což odpovídá nominální hodnotě 100 amerických dolarů (100 USD).

V případě platby v CZK nebo EUR prosím využijte pro aktuální kurz vůži americkému dolaru (USD) například portál https://www.kurzy.cz/

Prakticky jakoukoli peněženku, který podporuje standard ERC-20 a Ethereum tokeny.

Krypto peněženky se v zásadě dělí na softwarové a hardwarové. Softwarová peněženka je taková, kterou nainstalujete do Vašeho zařízení (desktop, tablet, mobil). Oproti tomu hardwarová peněženka je fyzické zařízení, které obvykle kvůli manipulaci s kryptoměnou nebo tokenem připojujete ke svému desktopu, tabletu nebo mobilu a kryptoměna nebo tokeny jsou uloženy fyzicky na tomto zařízení.

Mezi nejrozšířenější SW peněženky patří:

https://metamask.io/

https://www.myetherwallet.com/

https://trezor.io/

Než si vůbec řekneme, jak tedy zabezpečit seed, je to potřeba se seznámit s tím, co to vlastně seed je a k čemu se používá. Seed můžete znát taky pod jmény seed phrase, seed recovery phrase. Na konci článku najdete také slevu na doporučené řešení, které sami používáme.

CO JE TO SEED?

Seed je kombinace 12 až 24 náhodných anglických slov. Tyto slova Vám vaše kryptoměnová peněženka automaticky vygeneruje při prvním spuštění. Seed slouží k přístupu vašim kryptoměnám. Pokud ztratíte svoji peněženku, nebo zapomenete heslo tak stačí zadat seed v jiné peněžence a můžete zde své kryptoměny obnovit. Seed samozřejmě může kdokoliv zneužít, pokud se k němu dostane. Proto je potřeba jej velmi dobře chránit. Jak se často říká v kryptoměnové komunitě: „Not your keys, not your coins.” (Nemáte-li privátní klíče (seed), nevlastníte kryptoměnu).

JAK SE BRÁNIT PROTI ZNEUŽITÍ?

První pravidlo je nikdy neukládat svůj seed na žádné online úložiště (Google Disk), ani do počítače, nebo telefonu, jelikož jejich bezpečnost může být narušena. Seed je nutné vždy vlastnit ve fyzické formě. Nejjednodušší je opsat si jej na papír a ten bezpečně schovat. Co se ovšem stane pokud vyhoříte, vyplaví Vás voda, nebo se papír roztrhne? Ztratíte všechny Vaše peníze uložené v kryptoměnách. Proto existují takzvané cryptosteel řešení.

JE TOTO ŘEŠENÍ JEDINÉ FUNKČNÍ?

Určitě ne, možností je spousta. Někdo preferuje uchovávat seed pouze ve vlastní hlavě, někdo používá jiné možnosti uložení v kovu. Určitě ale nedoporučujeme mít seed zapsaný jen na papírku.

Zdroj a více info zde: https://www.cryptopanda.cz/jak-zabezpecit-seed/

Abyste své tokeny viděli a mohli s nimi manipulovat, je třeba ve své peněžence nastavit, aby tyto tokeny sledovala. Je tedy třeba tokeny přidat.

 1. Zapněte MetaMask a stiskněte tlačítko Přidat token / Add token
 2. Přejděte na záložku Vlastní token / Custom token
 3. Do pole Adresa token kontraktu / Token Contract Address zkopírujte adresu našeho ECOLOG tokenu 0xfcb1ed1bff98a08b0ea0239bc6bf1314501efbc2
 4. V poli Symbol tokenu / Token symbol by se mělo objeivt LOG
 5. V poli Počet desetinných míst přesnosti / Number of decimal by se mělo objevit číslo 4.
 6. Poté stiskněte tlačítko Další / Next a Přidat tokeny / Add tokens
 7. Váš token byl úspěšně přidán to Vaší MetaMask peněženky

Co je ECOLOG token?

Kryptoměnový token ECOLOG je digitální dluhopis resp. aktivum. Hlavním rozdílem oproti kryptoměnám spočívá v tom, že tokeny potřebují cizí blockchain, přes který budou fungovat. Ten náš využívá Ethereum blockchain a funguje na standardu ERC-20.

Jaká je cena ECOLOG tokenu?

Cena tokenu jednoho ECOLOG je 1 USD (jeden americký dolar) a do budoucna neplánujeme změnu. Token má sloužit jako digitální dluhopis, který není podložen reálnou likviditou ale je založen na důvěře mezi kupujícím a prodávajícím.

Jaké jsou výnosy z ECOLOG tokenu?

ECOLOG token funguje jako digitální dluhopis s výnosem 12% ročně. Výplata výnosu se provádí v čistém Etheru, což je základní měnová jednotka v blockchainu Ethereum. Výplata výnosů tedy neprobíhá v tokenech, které jsou pro tento účel nelikvidní ale v čistém Etheru, které si může investor buďto ihned směnit na fiat měnu nebo držet dál pro případnou investici do kryptoměny Ether. Zjednodušili jsme fungování tokenu na maximum. Příklad však mluví za vše:

Příklad ročního cyklu výnosu pro držitele např. 1000

 • investor Josef 1.1.2021 poslal 1000 USD ať už převodem fiat měny nebo kryptoměny ETH, USDC nebo USDT
 • my posíláme investorovi Josefovi 1000 ECOLOG tokenů jako potvrzení o investici. Blockchainu a Etherea využíváme v tomto případě pro to, abychom nesmazatelně, nezpochybnitelně a transparentně potvrdili investici. Tato transakce 1000 ECOLOG tokenů je tedy něco jako podpis smlouvy o investici 1000 USD
 • zhodnocení 2 x 6%, tedy celkem 12% ročně z investice se pak projeví ve dvou výplatách výnosů a to vždy do 10-tého července a do 10-tého ledna a to tak, že 12% z investované částky 1000 USD, tedy 120 USD vydělíme 365ti dny v roce a vynásobíme počtem dní od odeslání tokenů nebo od poslední výplaty výnosů, takže investor Josef z tohoto příkladu bude dostávat tyto výnosy
  • 1.1.2021 až 10.1.2021 – (120 USD / 365 dní) x 10 dní = 3,288 USD (pokud bude výnos nižší než poplatek za transakci v síti Ethereum, výplata výnosu se přesune až do následujícího termínu vyplácení výnosů)
  • 11.1.2021 až 10.7.2021 – (120 USD / 365 dní) x (181 + 10 ) dní = 62,795 USD
  • 11.7.2021 až 10.1.2022 – (120 USD / 365 dní) x 184 dní = 60,493 USD
  • a tak dále a tak dále

Jak mohu ECOLOG token směnit zpět za fiat měnu?

Pro převod výnosů na fiat volíme nejčastěji a nejraději kryptoměnu Etherum či Bitcoin. Tyto kryptoměny si pak můžete směnit za fiat například na Bit.plus (www.bit.plus) nebo Anycoin.cz (www.anycoin.cz) či Simplecoin.cz (www.simplecoin.cz) nebo klidně z BitcoMATu (www.bitcomat.com).

Plánujete ECOLOG token umístit na nějakou burzu?

Vzhledem k tomu, že je ECOLOG token založen na principu digitálního centralizovaného dluhopisu, neplánujeme jej umístit na žádnou burzu. Nejedná se o obchodovatelnou záležitost a cena tokenu je konstantní. Token přináší procentuální výnos v podobě tzv. airdropu. Pokud držíte ECOLOG tokeny a prodáte je v jiném kurzu než 1 LOG = 1 USD, je pouze na kupující straně, zda akceptuje Vaší nabídku, v tu chvíli bude dostávat airdrop tj. výnos nový majitel tokenů. Centrální nákup tokenů v kurzu 1 LOG = 1 USD lze provést pouze u nás, skrze formulář na našich webových stránkách zde https://www.ervoeco.com/cs/tokenizace#objednavka-tokenu

Mohu ECOLOG token mít uložen například na Binance, Bitstamp, Bitpanda, Kraken nebo jiné KYC burze?

Každá peněženka pro Ethereum podporuje ERC-20 tokeny, ať už přímo nebo nepřímo, to ale neznamená, že jí bude podporovat služba třetí strany, která Vám peněženku provozuje například na online burze nebo směnárně. Pokud si necháte poslat ECOLOG token, nebo jakýkoli jiný custom token na účet, který máte zřízen u nějaké burzy či právě směnárny, zcela jistě o něj přijdete. Taková peněženka se pak chová jako černá díra a je velice komplikované donutit třetí stranu, aby Vám tokeny poslala do Vaší SW nebo HW peněženky. Pro příjem jakýchkoli tokenů, vždy prosím využívejte softwarovou, nebo nejlépe hardwarovou peněženku.

My osobně doporučujeme kombinaci HW peněženky Trezor nebo Ledger v kombinaci se softwarovou peněženkou MetaMask, která slouží jako ovladač pro HW peněženku.

6.4.2021

S radostí oznamujeme, že jsme vyplatili investorům první úroky z dluhopisů. Celkem na účty klientů odešlo přes jeden milion korun. Mockrát všem děkujeme za důvěru a připomínáme, že výplata dalšího výnosu bude opět za půl roku.

Přesné termíny výplaty výnosů:
Emise Dluhopis Technologie ERVOeco 8,5/24 ze dne 6. 10. 2020, výplata výnosů pololetně, vždy k 6.4. a 6.10 v kalendářním roce.

Emise Dluhopis Technologie ERVOeco II 8,5/24 ze dne 22. března 2021, výplata výnosů pololetně, vždy k 22.9. a 22.3 v kalendářním roce.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy k našim dluhopisům, neváhejte se obrátit na dluhopisy@ervoeco.com nebo na telefon +420730894893.

Spolupracujeme a partneri

Blog

Odpad jako energie budoucnosti – ERVOeco ukazuje možnou cestu v energetické krizi

ERVOeco umí vyrábět teplo nebo elektrickou energii z odpadu...

Ekonomika na pokraji velkého otřesu a změn

Současná energetická krize je příležitostí pro ERVOeco...

Ocenění soutěže Český Goodwill navštívili naši jednotku v hale na Kladně

Jsme hrdou součástí prestižní skupiny KPCG (Klub Partner Český Goodwill)...

O linku ERVOeco je velký zájem v zahraničí

Obchodní tým LOGeco se zúčastnili akce agentury CzechTrade...

LOGeco expanduje na Slovensko. Spojí síly se skupinou SIPOX HOLDING

Cílem je zajistit co nejefektivnější a nejrychlejší dodávku jednotek ERVOeco...

LOGeco s ERVOeco opět v magazínu Forbes

Byli jsme zařazeni mezi “21 Inovátorů” v ČR...

Klientům jsme vyplatili výnosy z dluhopisů přes jeden milion korun

Mockrát všem děkujeme za důvěru a připomínáme...

Skupina LOGeco vydává po obrovském úspěchu prvních další dluhopisy

Takovýto úspěch jsme nečekali ani v těch nejodvážnějších představách...

Redakce Gejzír České televize natáčela naší jednotku ERVOeco

Reportáž s ředitelen LOGeco Miroslavem Šilhanem a šéfem věděckého týmu…

Redakce CNN natáčela naši jednotku ERVOeco

Reportáž redaktora Kristiana Šujana se šéfem věděckého týmu LOGeco...

Získali jsme prestižní ocenění Český Goodwill v kategorii Inovace

Naše jednotka ERVOeco na zpracování odpadů vyhrála v kategorii Inovace v ocenění Český Goodwill 2020...

LOGeco spustilo investice - prostřednictvím dluhopisů nebo tokenů

Skupina LOGeco spustila investice do dluhopisů nebo tokenů...

Ocenění naší práce redakcí Reflex

Ředitel Miroslav Šilhan dodává k ocenění...

Zaujímajú Vás novinky o znečisťovaní planéty, ekológii alebo o recyklácii?